โครงการที่สรุปแล้ว

สรุปรายละเอียดโครงการ
เลขที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ชพ0032.202/1183 โครงการวันล้างมือโลก 2560 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ชพ0032.202/1444 โครงการพัฒนาการบันทึกข้อมูลการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/1224-4 โครงการพัฒนาการตรวจคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (QOF) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/1558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่(Alveolar Cleft bone graft) งานทันตกรรม
ชพ0032.202/1224-3 โครงการพัฒนางานข้อมูลในสถานบริการอำเภอเมืองชุมพร(QOF) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/1557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและสตรี จังหวัดชุมพร ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
ชพ0032.202/6144 โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดชุมพร ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
ชพ0032.202/238 โครงการพัฒนาวิชาการเชิงปฏิบัติการนวดแม่ก่อนและหลังคลอดในบุคลากรแพทย์แผนไทยและเครือข่ายรพ.ชุมพรฯ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/176 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในทุกมิติ สำหรับคณะทำงานสุขศึกษาประจำหอผู้ป่วย กลุ่มงานสุขศึกษา
ชพ0032.202/116 โครงการคัดกรองประเมินสภาพผู้สูงอายุและจัดทำแผนดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/173 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1-5 ปี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/178 โครงการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและการป้องกัน คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ชพ0032.202/171 โครงการ Office Syndrome กับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/226 โครงการมหกรรมโชว์พลังสุขภาพผู้สูงวัย ชีวิตชีวาสดใจ ด้วยการออกกำลัยกาย เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/172 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในเขตเมืองจังหวัดชุมพร กลุ่มงานจิตเวช
ชพ0032.202/118 โครงการ smart kids พัฒนาการสมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/64-5 โครงการ Smart Kids พัฒนาสมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี 2561 เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/629 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการโปรแกรม HosXP และการบริหารจัดการงานคุณภาพ กลุ่มงานพรส
ชพ0032.202/282-1 โครงการเด็กเล็ก ฟันดีไม่มีผุ งานทันตกรรม
ชพ0032.202/223 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/217 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วนจิตเวชเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานจิตเวช
ชพ0032.202/762 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์ (เพิ่มพูนทักษะ) องค์กรแพทย์
ชพ0032.202/77 โครงการสร้างสุขบุคลากรเวชกรรมสังคม เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/223-2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/216 Alarm Alert Awreness in Chumphon Stroke network กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/224 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired เครือข่ายจังหวัดชุมพร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/274 โครงการอบรมความรู้เรื่องยาโรคเรื้อรังสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชพ0032.202/282-2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทันตสุขภาพ งานทันตกรรม
ชพ0032.202/278-2 โครงการอบรมความรู้ยาต้านวัณโรคสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชพ0032.202/998 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/283 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานพรส
ชพ0032.202/215-1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชพ0032.202/215-2 โครงการอบรมความรู้ New Drug กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชพ0032.202/278-1 โครงการแนวทางการบริหารจัดการ Extravasation กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชพ0032.202/174 โครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนมแม่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/1555 โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรอุดมศักดิ์ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ 2561 เวชกรรมสังคม
เทศบาล1 โครงการกินอย่างเพียงพอ อยู่อย่างพอเพียง เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/761 โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพร เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/121 โครงการลูกหมอพรไร้พุง กลุ่มงานสุขศึกษา
ชพ0032.202/64-2 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคในชุมชน เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/272 โครงการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/963 โครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ กลุ่มงานจักษุวิทยา
ชพ0032.202/120 โครงการอบรมการเลือกใช้ยาต้านจุุลชีพอย่างสมเหตุสมผลด้วยข้อมูล Antimicrobial Susceptibility Test และ Antibiogram กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชพ0032.202/277 การเตรียมความพร้อมของน้ำนมในแม่ก่อนคลอด/หลังคลอด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/119 โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/270 โครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ชพ0032.202/276-1 โครงการหนูน้อยฟันดี เริ่มที่ซี่แรก งานทันตกรรม
ชพ0032.202/273-2 โครงการเด็กประถมฟันดีไม่มีผุ งานทันตกรรม
ชพ0032.202/276-2 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กประถม งานทันตกรรม
ชพ0032.202/193-3 โครงการติดตามประเมินผล Long Term Care เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/279 โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวด้านการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/276-3 โครงการหญิงตั้งครรภ์สุขภาพฟันดี งานทันตกรรม
ชพ0032.202/273-1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก ศพด. และอนุบาล งานทันตกรรม
ชพ0032.202/282-3 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพปากเด็ก 0-12 ปี งานทันตกรรม
ชพ0032.202/64-4 โครงการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/890 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/193-2 โครงการจัดตั้งมุมพัฒนาการ, NCCD รร.พ่อแม่ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/1224-1 โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(QOF) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/1254 กลยุทธ์สู่ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (QOF) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/177 มหกรรมวิชาการลูกหมอพร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/1224-2 โครงการพัฒนาคุณภาพกำลังคนต่อผลลัพธ์การพัฒนางานบริการปฐมภูมิ (QOF) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/170 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/185 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/185-2 โครงการอาหารสะอาด รสชาดอร่อย(Clena food good test) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/185-3 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม. ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุมศักดิ์ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/41 โครงการสร้างสุขบุคลากร เครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (QOF) เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/382 โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/176-2 โครงการพัฒนาวิชาการด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับคณะทำงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา
ชพ0032.202/แผนไทย โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
ชพ0032.202/281 โครงการประุชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะเทคนิคการเป็นพิธีกร กลุ่มงานสุขศึกษา
ชพ0032.202/1402 โครงการสืบสานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
ชพ0032.202/1402-1 โครงการสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
เทศบาล 2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เวชกรรมสังคม
ชพ0032202/64-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชมรมสายสัมพันธ์รักแห่งครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/64-1 โครงการดูแลสุขภาพอนามัยมารดาและทารกหลังคลอด โดยแกนนำนมแม่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/985 โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ปี2561 เวชกรรมสังคม
ชพ0032.202/1160 โครงการพัฒนาระบบบริการคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์(LA) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ชพ0032.202/150 โครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงเบาหวาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ชพ0032.202/1560 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คลินิกโรคจากการทำงาน (ระยะที่ 11) กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม