รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : เทศบาล1
ชื่อโครงการ : โครงการกินอย่างเพียงพอ อยู่อย่างพอเพียง
งบจัดสรร : จำนวน : 39700   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 3. เพื่อศึกษาระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต รอบเอว และดัชนีมวลกาย
กลุ่มเป้าหมาย : 1. กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 60 คน 2. กลุ่มผู้ป่วยใหม่ เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 60 คน 3. กลุ่มผู้ป่วยเก่าที่ควบคุมไม่ได้ เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 60 คน
ผลผลิต : 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 180 คน
ผลลัพธ์ : 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีการควบคุมค่าระดับน้ำตาลในเลือด และค่าความดันโลหิตได้ดี หลังจากเข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม1 สัปดาห์ และ 1 เดือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานเวชกรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
      
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล : โครงการนี้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยจัดอบรมให้ความรู้ตามหลัก 3 อ. 2 ส. (อ1,อาหาร อ2,ออกกำลังกาย อ,3อารมณ์ ส,1ไม่สูบบุหรี่ ส,ไม่ดื่มสุรา) จำนวน 3 วัน วันละ 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยใหม่ และกลุ่มผู้ป่วยเก่าที่ควบคุมไม่ได้ โดยมีการวัดความรู้ การปฏิบัติ ดัชนีความสุข ก่อนและหลังให้ความรู้ ตามโครงการมีเป้าหมาย จำนวน 180 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยง จำนวน 60 คน กลุ่มผู้ป่วยใหม่ จำนวน 60 และกลุ่มผู้ป่วยเก่าที่ควบคุมไม่ได้ จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 180 คน รูปแบบการอบรม เป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วมผู้เข้าอบรมมีความรู้ การปฏิบัติ ดัชนีความสุข เพิ่มขึ้น ก่อนการอบรมมีระดับความรู้คิดเป็นร้อยละ 70.52 การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ71.56 และดัชนีความสุขคิดเป็นร้อยละ 78.34 หลังเสร็จการอบรมมีระดับความรู้คิดเป็นร้อยละ 84.51 การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 81.7 และดัชนีความสุขคิดเป็นร้อยละ 84.64 หลังเสร็จสิ้นการอบรมได้วางแผนการติดตามการดำเนินงานการผู้เข้าอบรมหลังเสร็จโครงการ 1 สัปดาห์และ1 เดือนต่อไป โดยผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
10,800 12,600 9,000 0 0 0 0 0 1,000 6,300 0 0
รวมทั้งสิ้น 39,700  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
10,800 12,600 9,000 0 0 0 0 0 1,000 4,680 0 0
รวมทั้งสิ้น 38,080