รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : เทศบาล 2
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบจัดสรร : จำนวน : 40000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในประชากรทุกกลุ่มอายุเมือเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 2. เพื่อป้องกนอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชน 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้บุคคล ครอบครว และชุมชนตระหนัก และมีศักยภาพในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 4. เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้าน โรงเรียน วัดและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 30 ชุมชน
ผลผลิต : 1. อัตราป่วยของประชากรทุกกลุ่มอายุในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่เกิน 31 คนต่อแสนประชากร 2. อัตราป่วยตายของประชากรทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่เกินร้อยละ 0.12 3. ดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในบ้านพักอาศัย ชุมชน และอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของชุมชนทั้งหมด
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายคมสันต์ สิมมา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
      
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล : โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และให้มีการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไข้ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ สรุปผลการดำเนินงานโครงการดังนี้๑. อัตราป่วย ( Incidence Rate ) ของประชากรทุกกลุ่มอายุในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่เกิน ๓๑ คน ต่อแสนประชากร (ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี เท่ากับ ๓๑ คน) ณวันสรุปผลโครงการพบผู้ป่วย ๓๗ คน เกินค่ามัธยฐานแต่ผู้ป่วยทุกรายได้รับการควบคุมโรคภายใน๒๔ชั่วโมง ๒. อัตราป่วยตาย ( Case Fatality Rate ) ของประชากรทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๒ ณวันสรุปผลโครงการ ไม่พบผู้ป่วยตายในพื้นที่ ๓. ดัชนีลูกน้ำยุงลาย ( House Index = HI ) ในบ้านพักอาศัย ชุมชน และอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชนทั้งหมด ณวันสรุปผลโครงการ ดัชนีลูกน้ำยุงลาย ( House Index = HI ) เท่ากับ ร้อยละ๓.๐๖
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 40,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0
รวมทั้งสิ้น 36,400