รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032202/64-3
ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชมรมสายสัมพันธ์รักแห่งครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบจัดสรร : จำนวน : 12500   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมสายสัมพันธ์รักแห่งครอบครัวในการให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านและมารดาและทารกหลังคลอด 2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายชมรมสายสัมพันธ์รักแห่งครอบครัวให้มีคุณภาพและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 3. ชมรมสายสัมพันธ์รักแห่งครอบครัว มีความพึงพอใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย :
ผลผลิต :
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
      
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 7,500 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 12,500  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 7,500 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 10,000