รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/998
ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
งบจัดสรร : จำนวน : 54360   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ก.ค. 2561    ถึง     21 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อบุคลากรในงานการแพทย์แผนไทยฯ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในงานประจำ
กลุ่มเป้าหมาย : 1. บุคลากรในกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และในคลินิกหมอครอบครัวจำนวน 16 คน 2. ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ที่มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 คน
ผลผลิต : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ผลลัพธ์ : องค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางทิพย์วัลย์ บัวศรี
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
จำนวนครั้ง
มากกว่าเท่ากับ   1   ครั้ง
1
ผลลัพท์ 1.องค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำนวนองค์ความรู้
มากกว่าเท่ากับ   5   เรื่อง
5
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่19-21กรกฎาคม2561 บุคลากรในงานแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรม17คนได้รับองค์ความรู้ดังนี้ 1. ชะลอวัยด้วยกานวดเส้นประธานสิบ 2. การทำสบู่ธรรมชาติและสบู่สมุนไพร 3.การนวดแก้อาการปวดคอบ่าถึงปลายมือ 4.เทคนิคการสัมผัสเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพกาย 5.น้ำมันบำรุงผมหอมยอพระกลิ่น องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง คนในครอบครัว และผู้รับบริการที่รับผิดชอบ โดยการให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการดูแลตนเองต่อไป
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
12,960 0 0 24,000 15,900 0 0 0 0 0 1,500 0
รวมทั้งสิ้น 54,360  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 15,200 0 0 0 0 0 13,740 24,000
รวมทั้งสิ้น 52,940