รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/985
ชื่อโครงการ : โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ปี2561
งบจัดสรร : จำนวน : 239000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชักนำให้เข้าสู่ระบบบริการของกลุ่มประชากรหลัก 2. เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชาการหลัก 3. เพื่อลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลสัญชาติไทย มีเลข 13 หลัก และเป็นกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ 1.กลุ่มพนักงานขายบริการหญิง จำนวน 60 ราย 2.กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง จำนวน 50 ราย 3. เยาวชน และอสม. จำนวน 170 คน 4. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน
ผลผลิต :
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกฤษณี วิชิตะกุล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
      
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล : โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ปี2561 เป็นโครงการที่จัดบริการเชิงรุกในพื้นที่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยได้ออกให้บริการในกลุ่มพนักงานขายบริการหญิง จำนวน 60 ราย กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 50 ราย และมีการประชุมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนจำนวน 60 คน พร้อมทั้งจัดทำโรลอัปและแผ่นพับความรู้โรคเอดส์ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น 41,840 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
73,740 18,000 18,000 22,000 0 0 0 0 0 9,000 0 98,260
รวมทั้งสิ้น 239,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0