รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/963
ชื่อโครงการ : โครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ
งบจัดสรร : จำนวน : 34400   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานจักษุวิทยา
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกตามเป้ามหมาย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจก
ผลผลิต : 1.ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการนัดหมายผ่าตัดต้อกระจก
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปราโมทย์ หฤรักษ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการนัดหมายผ่าตัดต้อกระจก
ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการนัดหมายผ่าตัดต้อกระจก
มากกว่าเท่ากับ   852   ราย
199
ผลลัพธ์ 1. ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกตามเป้าหมาย
มากกว่าเท่ากับ   852   ราย
199
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมพรมีคนไข้ผ่าตัดน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ สปสช.กำหนดไว้ ทางโรงพยาบาลจึงประสานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ออกหน่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมพรฯ โดยสรุปยอดผ่าตัดทั้งหมด 199 คน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 24,000 8,400 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0
รวมทั้งสิ้น 34,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 26,000 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 34,400