รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/890
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
งบจัดสรร : จำนวน : 141170   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว 3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย : 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ > 4 เดือน 2. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค 4. บุคคลที่มีอายุ > 65 ปี 5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6. ธาลัสซีเมียและภูมิคุ้มกันบกพร่อม รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7. โรคอ้วน น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ผลผลิต : ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกิจกรรม
ผลลัพธ์ : 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 2. แกนนำเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ที่มีความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่/มีส่วนร่วมและมีความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 3. วัคซีนมีการสูญเสียไม่เกินร้อยละ 5 ของวัคซีนทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกฤษณี วิชิตะกุล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกิจกรรม
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
65.13
ผลลัพธ์ 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
65.13
ผลลัพธ์ 2. แกนนำเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ที่มีความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่/มีส่วนร่วมและมีความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
65.13
ผลลัพธ์ 3.วัคซีนมีการสูญเสียไม่เกินร้อยละ 5
วัคซีนมีการสูญเสีย
น้อยกว่า   5   เปอร์เซ็น
0.72
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
1
3
อภิปรายผล : โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคิดเป็น 65.13 % และประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคิดเป็น34.87%
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 140,170
รวมทั้งสิ้น 141,170  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 71,200 22,450
รวมทั้งสิ้น 94,650