รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/77
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสุขบุคลากรเวชกรรมสังคม
งบจัดสรร : จำนวน : 60000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อสร้างเสริมการทำงานอย่างมีความสุขแก่บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผลผลิต : บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร
ผลลัพธ์ : บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีความสุขในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร
ระดับเจตคติต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับสูง = 3)
3
ผลผลิต 2.บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร
ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากรของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับสูง = 3)
3
ผลลัพธ์ 1.บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีความสุขในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ระดับความสุขในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับสูง = 3)
3
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : บุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีเจตคติ และความสุขที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ในระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสุขบุคลากร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 47 คน คิดเป็น 100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
38,400 15,200 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 60,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
21,600 16,900 4,700 17,760 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 60,960