รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/762
ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์ (เพิ่มพูนทักษะ)
งบจัดสรร : จำนวน : 50000   บาท
หน่วยงาน : องค์กรแพทย์
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 22 พ.ค. 2561    ถึง     23 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ การพัฒนาและความมุ่งหวังขององค์กรตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 2. เข้าใจแนวทางปฏิบัติ ด้านระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และพัฒนาตนในการทำงานได้ 3. เสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีในการทำงาน เกิดวามผูกพันต่อองค์กร และความสามัคคีในหมู่คณะ 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 5. เพื่อเป็นโอกาสให้คณาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการทำงานในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2561 จำนวน 20 คน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 จำนวน 20 คน ผู้บริหารทางการแพทย์ จำนวน 50 คน
ผลผลิต : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์(แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)
ผลลัพธ์ : 1. แพทย์จบใหม่ เข้าใจเป้าหมาย นโยบายและมีความพึงพอใจต่อองค์กร 2. แพทย์ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานแล้ว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์จบใหม่เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปิยลักษณ์ สุวพิศ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต โครงการปฐมนิเทศบุคลากรแพทย์(แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)
จำนวนแพทย์ที่ผ่านการปฏิบัติงานและแพทย์จบใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
1. แพทย์จบใหม่ เข้าใจเป้าหมาย นโยบายและมีความพึงพอใจต่อองค์กร 2. แพทย์ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานแล้ว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์จบใหม่เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1. ร้อยละของแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เข้ารับการปฐมนิเทศมีความเข้าใจ เป้าหมาย นโยบายขององค์กร
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ // 1. แพทย์จบใหม่ เข้าใจเป้าหมาย นโยบายและมีความพึงพอใจต่อองค์กร 2. แพทย์ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานแล้ว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์จบใหม่เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. อัตราความพึงพอใจของแพทย์ เพิ่มพูนทักษะ ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
มากกว่าเท่ากับ   90   เปอร์เซ็น
90
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 43,500 3,500 0 0 0 1,000 0 0 1,000 1,000 0
รวมทั้งสิ้น 50,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 36,000 9,500 0 0 0 0 0 0 110 0 0
รวมทั้งสิ้น 45,610