รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/761
ชื่อโครงการ : โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพร
งบจัดสรร : จำนวน : 127460   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคอย่างมีคุณภาพ และนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว 2. เพืือลดอัตราการตายของผู้ต้องขังป่วยวัณโรคในระหว่างการรักษา 3. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดชุมพร กรมราชทัณฑ์
ผลผลิต : ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมเป้าหมายทุกราย 1. ผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการซักประวัติตามแบบคัดกรองอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังและได้รับการเอกซเรย์ 2. ผู้สังสัยว่าเป็นวัณโรคได้รับการเก็บเสมหะส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว 2. ลดการแพร่ระบาดของโรค
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกฤษณี วิชิตะกุล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมเป้าหมายทุกราย
1. ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกเป้าหมาย
2. ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการเอกซเรย์ภาพทรวงอก
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกเป้าหมาย
3. ผู้สงสัยว่าเป็นวัณโรคได้รับการเก็บเสมหะส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกเป้าหมาย
4. ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรค
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ -ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว - ลดการแพร่ระบาดของโรค
1. ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ -ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว - ลดการแพร่ระบาดของโรค
2. ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการเอกซเรย์ภาพทรวงอก
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ -ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว - ลดการแพร่ระบาดของโรค
3. ผู้สังสัยว่าเป็นวัณโรคได้รับการเก็บเสมหะส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ -ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว - ลดการแพร่ระบาดของโรค
4. ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาวัณโรค
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
8
8
อภิปรายผล : โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ต่้องขังเรือนจำ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่่เข้ามาดำเนินการเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับผู้ต้องขัง ครบ 100 % ภายในเรือนจำจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจคัดกรองวัณโรคและนำผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้ตามมาตรฐานการรักษาวัณโรค พบผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติจำนวน 114 คน(ชาย 110 คน หญิง 4 คน (ย้ายเรือนจำ 1 คน : ชาย) ได้เก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี Gene X- Pert จำนวน 113 คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อวัณโรค 105 คน (ชาย 101 คน หญิง 4 คน) ตรวจพบเชื้อวัณโรค: Detected 8 คน (ชายทั้ง 8 คน:พ้นโทษก่อนการรักษา 2 คน)ซึ่งทุกคนเข้าสู่การรักษาในระบบรพ.
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
24,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,280 0
รวมทั้งสิ้น 127,460  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
15,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 15,860