รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/64-5
ชื่อโครงการ : โครงการ Smart Kids พัฒนาสมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี 2561
งบจัดสรร : จำนวน : 20000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ แม่ แกนนำนมแม่ ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข มีทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิคกิน กอด เล่น เล่า 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
กลุ่มเป้าหมาย :
ผลผลิต : 1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ แม่ แกนนำนมแม่ ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิคกิน กอด เล่น เล่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เด็กปฐมวัย ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ แม่ แกนนำนมแม่ ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิคกิน กอด เล่น เล่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หญิงตั้งครรภ์ แม่ แกนนำนมแม่ ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิคกิน กอด เล่น เล่า
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
86.32
ผลผลิต 2. เด็กปฐมวัย ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เด็กปฐมวัย ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีพัฒนาการสมวัย
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
83.51
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : การอบรมโครงการ Smart Kids พัฒนาสมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี 2561 ผู้เข้าอบรมเป็นหญิงตั้งครรภ์ แม่ แกนนำนมแม่ ครูผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตคลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร รูปแบบการอบรม เป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยใช้เทคนิคกิน กอด เล่น เล่า เพิ่มขึ้น ก่อนอบรมร้อยละ71.56 และ 86.32 หลังเสร็จสิ้นการอบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรมได้วางแผนการติดตามการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการตามวัยต่าง ในเด็ก 0-5 ปี โดยผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร (ไตรมาสแรกปี 2561 พัฒนาการสมวัยร้อยละ 83.51 )
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 4,000 4,000 1,500 0 0 0 0 500 2,800 0 0
รวมทั้งสิ้น 20,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
7,200 4,000 4,000 1,500 0 0 0 0 0 2,160 0 0
รวมทั้งสิ้น 18,860