รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/64-4
ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561
งบจัดสรร : จำนวน : 69000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มเป้าหมาย :
ผลผลิต : 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 2. ประชาชนอายุ 35 ปีขึันไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
84.23
ผลผลิต 2. ประชาชนอายุ 35 ปีขึันไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
ประชาชนอายุ 35 ปีขึันไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
88.06
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นโครงการที่ดำเนินงานในประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง โดยการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนกลุ่มกลุ่มหมายได้รับการคัดกรองเบาหวานทั้งหมด 7,840 คน คิดเป็น 84.23% ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงทั้งหมด 7,306 คน คิดเป็น 88.06% ซึ่งยังไม่ผ่านตัวชี้วัด เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ไปทำงาน ไม่อยู่ในพื้นที่ และมีอสม.น้อยไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 69,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0