รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/64-2
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคในชุมชน
งบจัดสรร : จำนวน : 58400   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้แกนนำอสม ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
กลุ่มเป้าหมาย :
ผลผลิต : 1. แกนนำอสม ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับการคัดกรองวัณโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลลัพธ์ : 1. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้ัรบการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 2. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. แกนนำอสม ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน
แกนนำอสม ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
80.33
ผลผลิต 2. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับการคัดกรองวัณโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับการคัดกรองวัณโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
มากกว่าเท่ากับ   50   เปอร์เซ็น
54.29
ผลลัพธ์ 1. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้ัรบการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้ัรบการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 100
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 2. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100
เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำอสม.ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ วิธีการดำเนินงาน 1.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ๒.นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากเทศบาลเมืองชุมพร ๓.ประชาสัมพันธ์โครงการในชุมชน 4.จัดอบรมแกนนำอสม.ในชุมชน คลินิกหมอครอบครัวตากแดดและนาทุ่งรวม 30 ชุมชนๆละ 2 คน และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 13 ชุมชนๆละ 2 คน รวมทั้งหมดจำนวน 86 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน 5.คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 ) 6.แกนนำอสม.ในชุมชนส่งข้อมูลการคัดกรองให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พี่เลี้ยง) ทุกเดือน 7.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(พี่เลี้ยง)เก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการเก็บเสมหะในกรณีผลการคัดกรองผิดปกติเพื่อส่งต่อตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง 8.ติดตามผลการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง 9.ประเมินผลโครงการ 10.สรุปโครงการ ระยะเวลาดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนกันยายน 2561 สถานที่ดำเนินงาน 1.อบรมแกนนำอสม.ในชุมชน ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันที่ 6 มีนาคม 2561 2. การดำเนินงานในชุมชน ชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัวตากแดด คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร ผลการดำเนินงาน 1.ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 1. แกนนำอสม.ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชนมากขึ้น 2.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผลผลิต / ผลลัพธ์โครงการ ผลผลิต1. แกนนำอสม ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน ร้อยละ 80.33 ผลผลิต2. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับการคัดกรองวัณโรค ร้อยละ 54.29 ผลลัพธ์1. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ผลลัพธ์2. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคที่มีผลผิดปกติได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100 หมายเหตุ : จากที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ว่า เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก) ของคลินิกหมอครอบครัวตากแดด จำนวน 1,524 คน คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง จำนวน 2,064 คน และและคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 1,720 คน นั้นเนื่องจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรองวัณโรค ปี 2561 คือผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และเนื่องจากผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปส่วนใหญ่ได้รับการคัดกรองในโรงพยาบาลแล้ว จึงปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง เหลือเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตามสะสมในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 7 และผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหมดจำนวน 70 คน (คลินิกหมอครอบครัวตากแดด จำนวน 25 คน คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง จำนวน 12 คน และและคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 33 คน) เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 38 คน (ร้อยละ 54.29) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 1.การดำเนินในชุมชนของแกนนำอสม. ดำเนินการค่อนข้างยาก เนื่องจาก ประชาชนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงไม่ค่อยอยู่บ้าน ปิดปิด ทำให้ไม่สามารถคัดกรองได้ตามจำนวนเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 58,400 บาท ใช้จริง จำนวน 17,300 บาท คงเหลือ 41,100 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,800 4,650 4,650 43,000 0 0 0 0 0 4,300 0 0
รวมทั้งสิ้น 58,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,900