รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/64-1
ชื่อโครงการ : โครงการดูแลสุขภาพอนามัยมารดาและทารกหลังคลอด โดยแกนนำนมแม่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบจัดสรร : จำนวน : 56000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ป มีการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ(Full Potential Growth) มีระดับเชาว์ปัญญาดี สร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน 3. เพื่อให้มารดาหลังคลอดและทารก ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 4. เพื่อให้มารดาหลังคลอดมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและทารก มารดาสามารถประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินภาวะโภชนาการของทารกได้ 5. เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย :
ผลผลิต : 1. มารดาและทารกหลังคลอดในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยและทากรหลังคลอดได้อย่างทั่วถึง 2. มารดาหลังคลอดมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและทารกได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. มารดาและทารกหลังคลอดในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยและทากรหลังคลอดได้อย่างทั่วถึง
มารดาและทารกหลังคลอดในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยและทากรหลังคลอดได้อย่างทั่วถึง
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลผลิต 2. มารดาหลังคลอดมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและทารกได้อย่างถูกต้อง
มารดาหลังคลอดมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและทารกได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
90
ผลผลิต 3. เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
3. เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
มากกว่า   10   เปอร์เซ็น
11.52
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : กิจกรรมการส่ง เสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในคลินิกเด็กเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 99.42 โดยได้ส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี ให้มีการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ(Full Potential Growth) มีระดับเชาว์ปัญญาดี สร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน โดยให้มารดาหลังคลอดและทารก ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง มารดาหลังคลอดมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและทารก มารดาสามารถประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินภาวะโภชนาการของทารกและส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.52 ภายหลังดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวตากแดดและคลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง โดยได้ดำเนินแล้วเสร็จตามปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 28,000 0 0 0 0 28,000 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 56,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 23,900 0 0 0 0 14,000 14,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 51,900