รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/629
ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการโปรแกรม HosXP และการบริหารจัดการงานคุณภาพ
งบจัดสรร : จำนวน : 212940   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานพรส
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561    ถึง     31 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สามารถบริหารจัดการและใช้โปรแกรม HosXP ได้ 2. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีแนวทางในการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้บริหาร 2. บุคากรผู้รับผิดชอบงานคุณภาพในโรงพยาบาล 3. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการบริหารจัดการและการใช้โปรแกรม HosXP
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ผลลัพธ์ : 1. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีแนวทางในการบริหารจัดการและใช้โปรแกรม HosXP ได้ 2. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมใจ กุลมะลิวัลย์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีแนวทางในการบริหารจัดการและใช้โปรแกรม HosXP
มีแนวทางในการบริหารจัดการและใช้โปรแกรม HosXP ในรพ.ชุมพรฯ
เท่ากับ   1   1 = มี , 0 = ไม่มี
1
ผลลัพธ์ 2.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
มีแนวทางในการบริหารจัดการงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ   1   1 = มี , 0 = ไม่มี
1
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการเข้าร่วมการศึกษาดูงานร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 100 เปอร์เซ็น 2. ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีแนวทางในการบริหารจัดการและใช้โปรแกรม HosXP มีแนวทางในการบริหารจัดการและใช้โปรแกรม HosXP ในรพ.ชุมพรฯ 3. ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการบริหารจัดการงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 4. จากแบบสอบถามสรุปผลการศึกษาดูงานครั้งนี้พบว่าผู้ศิึกษาดูงานส่วนมาก สามารถนำประโยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนมากที่สุด ส่วนระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความพึงพอใจระดับปานกลาง เนื่องจากระยะทางในการศึกษาดูงานไกลจากรพ. ทำให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ทำให้เวลาในการศึกษาดูงานของบางหน่วยงานไม่เพียงพอ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 60,000 111,300 0 0 0 0 3,000 38,640 0
รวมทั้งสิ้น 212,940  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
28,800 0 0 0 39,600 0 0 0 0 0 3,000 58,000
รวมทั้งสิ้น 129,400