รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/6144
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดชุมพร
งบจัดสรร : จำนวน : 30000   บาท
หน่วยงาน : ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวและตระหนักในปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีต่อสาธารณชน 2. เพื่อสร้าเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและสตรีของภาคีเครือข่ายในจังหวัดชุมพรทั้งภาครัฐและเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 300 คน
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คนได้มีความตระหนักในปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีต่อสาธารณชน
ผลลัพธ์ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ด้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประทุมพร ทองภูเบศร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.กลุ่มเป้าหมายได้มีความตระหนักและรับรู้ถึงวิธีการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร
จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ   100   %
80
ผลลัพธ์ 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และแนวทางในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดชุมพร
มากกว่าเท่ากับ   80   %
90
ผลผลิต 5. การจัดประชุม/อบรมร่วมกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงาน
มีการจัดประชุม
มากกว่าเท่ากับ   2   ครั้ง
2
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
2
1
อภิปรายผล : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีทักษะในการถ่ายทอดถึงการรณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 18,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 30,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0