รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร
ระดับเจตคติต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับสูง = 3)
ผลผลิต 2.บุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร
ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากรของบุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับสูง = 3)
ผลลัพธ์ 1.บุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศํกดิ์ มีความสุขในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ระดับความสุขในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับสูง = 3)
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
อภิปรายผล : ขอยกเลิกโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
72,000 144,000 32,000 16,000 136,000 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 400,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา