รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/382
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต
งบจัดสรร : จำนวน : 500000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3. เพือพัฒนาระบบการดำเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่รับบริการในคลินิกบริการสาธารณสุขเครือข่าย 3. บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์ : 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเบาหวาน 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3. มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4. กลุ่มเจ้าหน้าที่และอสม. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกฤษณี วิชิตะกุล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรอายุ 35 ปีขึึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน
มากกว่าเท่ากับ   90   เปอร์เซ็น
87.2
ผลผลิต 2. ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
ผลผลิต 3. ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เท่ากับ   40   เปอร์เซ็น
0
ผลผลิต 4. ดำเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเจ้าหน้าที่และอสม.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
0
ผลลัพธ์ 1. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน
มากกว่าเท่ากับ   90   เปอร์เซ็น
87.2
ผลลัพธ์ 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของตนเอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 3. ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เท่ากับ   40   เปอร์เซ็น
0
ผลลัพธ์ 4. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน
กลุ่มเจ้าหน้าที่และอสม. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
8
2
6
อภิปรายผล : โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ และเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งดำเนินงานในเขตสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 21 แห่ง ผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะปลายนิ้วตรวจน้ำตาลในเลือด ร้อยละ 87.20 และคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 88.04 พบว่ามีกลุ่มป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง DM ร้อยละ 2.08(ไม่เกิน 2.4) ผู้ป่วย HT รายใหม่ที่สงสัยป่วยได้รับการวัด BP ที่บ้าน ร้อยละ 18.59 (มากกว่าร้อยละ 10 )
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
14,400 6,000 12,000 0 0 0 0 11,000 0 5,000 0 350,770
รวมทั้งสิ้น 399,170  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,740 0 0 0 0 0 0 300,720 0 50,050
รวมทั้งสิ้น 352,510