รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/31
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
งบจัดสรร : จำนวน : 70000   บาท
หน่วยงาน : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลให้สามารถบริหารจัดการ ปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานข้อมูลและนวัตกรรมซึ่งกันและกัน 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและผลงานการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการพยาบาลและบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน 800 คน
ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผลลัพธ์ : ร้อยละของหัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้างาน ICWN พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทำความสะอาด พนักงานเปลและพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต. เครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันการแพร่กระกายเชื้อดื้อยา การทำความสะอาด ทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ การป้องกันการเกิด VAP การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเบญจวรรณ นครพัฒน์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ICWN พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทำความสะอาด พนักงานเปลและพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
80.67
ผลลัพธ์ 1. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลประจำหอผู้ป่วย
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลประจำหอผู้ป่วย
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
84.59
ผลลัพธ์ 2. การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ถูกต้อง
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
79.85
ผลลัพธ์ 3. การปฏิบัติในการทำความสะอาด ทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
การปฏิบัติในการทำความสะอาด ทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
79.05
ผลลัพธ์ 4. อุบัติการณ์การเกิด VAP
อุบัติการณ์การเกิด VAP
น้อยกว่า   6   ต่อพัน vent-days
5.76
ผลลัพธ์ 5.อุบัติการณ์การติดเชื้อแผลผ่าตัด
อุบัติการณ์การติดเชื้อแผลผ่าตัด
น้อยกว่า   6   ต่อพัน Operative
3.77
ผลลัพธ์ 6. การปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลถูกต้อง
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
64.08
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
7
3
4
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 8,000 52,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 70,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 4,960 22,160 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37,120