รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/283
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
งบจัดสรร : จำนวน : 150000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานพรส
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561    ถึง     30 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมระบบการบริการ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิต : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหอผู้ป่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุรเชษฐ์ สุมานนท์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
เท่ากับ   3   (ระดับต่ำ = 1 , ปานกลาง = 2 , ระดับมาก = 3)
3
ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
มากกว่าเท่ากับ   1   เรื่อง
2
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : จากการประเมินผลโครงการพบว่า ด้านความพึงพอใจ ในส่วนของการอบรมในครั้งนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานได้ พบว่ามีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 86.96% อันดับรองลงมาคือ การอบรมครั้งนี้ สามารถทำให้รู้จักกับบุคลากรในหน่วยงานเพิ่มขึ้น คิดเป็น 78.26 % ส่วนความพึงพอใจที่มีอันดับต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของวันเวลา คิดเป็น 43.48% ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับของความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 78.26% รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ คิดเป็น 73.91% ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ประสานงาน ระดับความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือ การบริการของเจ้าหน้าที่ประสานงาน คิดเป็น 91.30% ข้อเสนอแนะและความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรม ส่วนมากรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนานในการอบรม มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นครอบครัว ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ในการเดินทางโดยรถไฟ มีการเสนอควรจัดกิจกรรมในทุกๆ ปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานและควรเพิ่มจำนวนวันในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
8,400 52,500 10,000 40,000 37,500 0 0 0 1,600 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 150,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 25,740 3,960 2,380 24,750 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 56,830