รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/282-3
ชื่อโครงการ : โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพปากเด็ก 0-12 ปี
งบจัดสรร : จำนวน : 7200   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อตรวจสภาวะช่องปากเด็กอายุ 0-12 ปี
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 48 แห่ง
ผลผลิต : เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 54
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
76.05
ผลลัพธ์ 1.เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
76.05
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : เด็กในเขตรับผิดชอบอำเภอเมืองได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและได้รับบริการทันตกรรมทำให้มีอัตราฟันดีไม่มีผุเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ54
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 7,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0