รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/282-2
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทันตสุขภาพ
งบจัดสรร : จำนวน : 22000   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ครูอนามัยประจำโรงเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคภายในช่องปากและการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี 2. เพื่อให้ครูอนามัยสามารถตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ครูอนามัยโรงเรียน 48 คน 2. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ ศสม. 23 คน
ผลผลิต : ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 54
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
87.5
ผลลัพธ์ //เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
87.5
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : ครูอนามัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คนจากทั้งหมดจำนวน 48 คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ ศสม.รวมทั้งทันบุคลากรจากรพ.ชุมพรฯ เข้าร่วมทั้งหมด 31 คน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 12,000 5,600 0 0 0 0 0 3,900 500 0 0
รวมทั้งสิ้น 22,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 10,500 4,900 0 0 0 0 0 83 500 0 0
รวมทั้งสิ้น 15,983