รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/282-1
ชื่อโครงการ : โครงการเด็กเล็ก ฟันดีไม่มีผุ
งบจัดสรร : จำนวน : 9730   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของบุตรหลาน 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-12 ปี
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 45 คน 2. วิทยากรและผู้ดำเนินงาน จำนวน 14 คน
ผลผลิต : ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 45
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละ
มากกว่าเท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการแลได้รับความรู้และฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากทั้งหมด จำนวน 61 คน จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 27
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 2,100 4,130 0 0 0 0 0 3,500 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 9,730  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0