รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/281
ชื่อโครงการ : โครงการประุชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะเทคนิคการเป็นพิธีกร
งบจัดสรร : จำนวน : 91200   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานสุขศึกษา
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวัฒนธรรมทางด้านการใช้ภาษาไทยในงานพิธีการอย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนา/ฝึกทักษะการพูดให้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ ได้เรียนรู้บทบาทของพิธีกร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นพิธีกร พิธีการได้
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 50 คน
ผลผลิต : บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรฯ มีการพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร
ผลลัพธ์ : บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรฯ มีทักษะการเป็นพิธีกร
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางฐิติภัค อินทเสม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรฯ มีการพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการพิธีการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
90
ผลลัพธ์ 2.บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรฯ มีทักษะการเป็นพิธีกร
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถเป็นพิธีกรในงานพิธีการได้
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
85
ผลลัพธ์ 2.บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรฯ มีทักษะการเป็นพิธีกร
ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้การเป็นพิธีกร มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ได้รับการฝึกกทักษะการเป็นพิธีกร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นพิธีกรได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
32,400 21,600 12,600 16,000 6,000 0 0 0 0 1,800 800 0
รวมทั้งสิ้น 91,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
32,400 19,080 11,130 8,473 4,000 0 800 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 75,883