รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/279
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวด้านการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
งบจัดสรร : จำนวน : 6000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ทีมหมอครอบครัว ทุกสหสาขาวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจตรงกันในการจัดบริการ การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย : คลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพร(ประกอบด้วย คลินิกหมอครอบครัวตากแดด, คลินิกหมอครอบครัวนาทุ่ง , คลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร
ผลผลิต : มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
ผลลัพธ์ : ทีมหมอครอบครัวได้มีการพัฒนาการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัตติยา เพชรอุแท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
ทีมหมอครอบครัวได้มีการพัฒนาการดำเนินงาน
มากกว่า   0   ตามเกณฑ์ PCC
8
ผลลัพธ์ 1. ผู้รับบริการในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเขตเทศบาลเมืองชุมพรสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากกว่า   0   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
91
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ต้องจัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแก้ปัญหาการดำเนินงานร่วมกัน การวางแผนงานร่วมกันทั้งระดับเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เป็นทีมสหวิชาชีพและตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน ในการดำเนินงานตามโครงการนี้ ได้จัดให้มีการประชุมในไตรมาสหลังๆเพราะการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครอบครัวซึ่งมีทีมสหวิชาชีพใหม่ มีบุคลากรสาธารณสุขใหม่เข้ามาร่วมงาน ต้องมีการทำความเข้าใจในบทบาทการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งการประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในระดับผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมายเพื่อให้การจัดบริการให้กับประชาชน มีความครอบคลุม เกิดคุณภาพบริการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 4,500 0 0 0 1,500 0 0
รวมทั้งสิ้น 6,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 3,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,050