รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/278-2
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้ยาต้านวัณโรคสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มงานเภสัชกรรม
งบจัดสรร : จำนวน : 8000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561    ถึง     30 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับยาต้านวัณโรคและแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาต้านวัณโรค 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 40 คน
ผลผลิต : 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มเภสัชกรรมที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาต้านวัณโรคและแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาต้านวัณโรค 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ป่วยได้รับยาต้านวัณโรคถูกต้อง เหมาะสม มีความปลอดภัยในการใช้ยา 2. ป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งการสั่งใช้ยา (Prescribing error) และการจ่ายยา (dispensing error)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภก.ภิเษก จันทรศร
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มเภสัชกรรมที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาต้านวัณโรคและแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาต้านวัณโรค
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า   80   เปอร์เซ็นของกลุ่มเป้าหมาย
95
ผลผลิต 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลการประเมินความรู้หลังเข้ารับการอบรม
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
86.8
ผลลัพธ์ 1. ผู้ป่วยได้รับยาต้านวัณโรคถูกต้อง เหมาะสม มีความปลอดภัยในการใช้ยา
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาต้านวัณโรค
น้อยกว่า   10   ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา
1
ผลลัพธ์ 2. ป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งการสั่งใช้ยา (Prescribing error) และการจ่ายยา (dispensing error)
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาต้านวัณโรค
น้อยกว่า   10   ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา
1
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : จากการดำเนินการโครงการอบรมความรู้เรื่องยาต้านวัณโรคสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มงานเภสัชกรรม พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และจากการประเมินความรู้หลังการอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 2,000 1,200 0 0 0 0 0 3,000 1,800 0 0
รวมทั้งสิ้น 8,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 2,000 1,200 0 0 0 0 0 208 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,408