รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/278-1
ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการบริหารจัดการ Extravasation
งบจัดสรร : จำนวน : 30000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้รับความรู้ และมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะ extravasation
กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : จำนวนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่เข้าร่วมอบรม
ผลลัพธ์ : พยาบาลมีความรู้ทางวิชาการและทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะ extravasation
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภก.ภิเษก จันทรศร
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่เข้าร่วมอบรม
พยาบาลที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมทุกหอผู้ป่วย
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
93
ผลลัพธ์ 1. พยาบาลมีความรู้ทางวิชาการและทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะ extravasation
คะแนนทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็นของกลุ่มเป้าหมาย
82
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
1
1
อภิปรายผล : สรุปโครงการแนวทางการบริหารจัดการ extravasation วันที่จัดประชุม 15 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ตัวชี้วัด 1. จำนวนพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 93 2. ผลวัดความรู้ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
1,800 6,400 5,600 4,200 2,000 0 0 0 10,000 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 30,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0