รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/277
ชื่อโครงการ : การเตรียมความพร้อมของน้ำนมในแม่ก่อนคลอด/หลังคลอด
งบจัดสรร : จำนวน : 7000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561    ถึง     31 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้แม่ก่อนคลอด เข้าใจและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการเตรียมน้ำนมสำหรับลูก 2. เพื่อให้แม่หลังคลอดมีน้ำนมเพียงพอสำหรับการนวด
กลุ่มเป้าหมาย : 1. แม่ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในคลินิกฝากครรภ์ไม่น้อยกว่า 50 ราย 2. แม่หลังคลอด รายที่ได้รับความรู้และทักษะการเตรียมน้ำนมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการจากคลินิกฝากครรภ์
ผลผลิต : จำนวนครั้งที่อบรมแม่ก่อนคลอดที่ ANC
ผลลัพธ์ : 1. จำนวนแม่ก่อนคลอดเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 2. แม่ก่อนคลอด รู้เรื่องอาหารบำรุงน้ำนม 3. แม่ก่อนคลอด รู้วิธีกระตุ้น นวดนมด้วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณา เมฆอำพล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต จำนวนครั้งที่อบรมแม่ก่อนคลอดที่ ANC
ครั้ง
เท่ากับ   1   ครั้ง/สัปดาห์
1
ผลลัพธ์ 1. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหารบำรุงน้ำนมและทักษะการนวดกดจุดกระตุ้นน้ำนมหลังคลอด
ร้อยละ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
80
ผลลัพธ์ 2. ปริมาณน้ำนมเพียงพอสำหรับทารก
ร้อยละ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
82
ผลลัพธ์ 3. จำนวนแม่เข้าร่วมโครงการก่อนคลอด
จำนวนคน
มากกว่า   50   คน
54
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : โครงการเตรียมนมแม่แต่ก่อนคลอดเป็นโครงการใหม่ที่เตรียมน้ำนมโดยการสอนมารดานวดเต้านม และให้ความรู้ด้านอาหารที่บำรุงน้ำนม มารดาให้ความสนใจในระดับหนึ่ง แต่ยังมีอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่นเวลาที่จะพบปะแม่ก่อนคลอด จะต้องเป็นช่วงที่แม่ว่าง ช่วงที่รอแพทย์แผนปัจจุบันตรวจ ทำให้ต้องมีความเร่งรีบในการสอน และคุณแม่หลังคลอดไม่ได้เยี่ยมทุกรายเนื่องจากระยะเวลา บางครั้งไม่อำนวยในการเยี่ยม เนื่องจากเป็นวันหยุด ใช้วิธีตรวจเยี่ยมหลังคลอดทางโทรศัพท์ แต่อย่างไรก็ตาม มารดา ส่วนใหญ่ มีน้ำนมเลี้ยงลูกเพียงพอ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,050 0 0
รวมทั้งสิ้น 6,050  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 2,900 0 0
รวมทั้งสิ้น 5,900