รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการสอนแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัตหรือฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติพร้อมกับทำ plague control 3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทางทันตกรรม
ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
73.82
ผลลัพธ์ 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการสอนแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัตหรือฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติพร้อมกับทำ plague control 3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทางทันตกรรม
ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
73.82
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจวางแผนการรักษาและได้รับบริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยบะ73.82
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,680 0 0
รวมทั้งสิ้น 15,680  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา