รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/276-2
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กประถม
งบจัดสรร : จำนวน : 70693   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้เด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้เด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 3. เพื่อให้เด็ก 6-12 ปีได้รับบริการทางทันตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบ
ผลผลิต :
ผลลัพธ์ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 3. ร้อยละเด็ก 6-12 ปีได้รับบริการทางทันตกรรม
ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพในช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
64.25
ผลลัพธ์ 1. ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 3. ร้อยละเด็ก 6-12 ปีได้รับบริการทางทันตกรรม
ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพในช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
64.25
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : เด็กประถมได้รับการตรวจฟันและบริการทันตกรรมที่เหมาะสมร้อยละ 64.25
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,693 0 0
รวมทั้งสิ้น 70,693  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0