รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/276-1
ชื่อโครงการ : โครงการหนูน้อยฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
งบจัดสรร : จำนวน : 21660   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการสอบแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 3. เพื่อให้เด็ก 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก 0-2 ปี
ผลผลิต : 1. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรตวจสุขภาพช่องปาก 2.ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการสอบแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 3. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์
ผลลัพธ์ : ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรตวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
47.2
ผลผลิต 2.ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการสอบแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ
ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
30.96
ผลผลิต 3. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์
ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
26.62
ผลลัพธ์ 1. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรตวจสุขภาพช่องปาก 2.ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการสอบแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 3. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์
ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
มากกว่า   60   เปอร์เซ็น
63.34
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
1
3
อภิปรายผล : เด็ก0-2ปีได้รับบิการทันตกรรมโดยการตรวจสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์วานิช และผู้ปกครองได้รับการสอนแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติร้อยละ63.34ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,661 0 0
รวมทั้งสิ้น 21,661  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0