รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/275-2
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R
งบจัดสรร : จำนวน : 35000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย : บุลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และรพ.สต.เครือข่าย
ผลผลิต : 1. ระบบการจัดการขยะของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีประสิทธิภาพ 2. รายได้จากการคัดแยกขยะในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่าย
ผลลัพธ์ : 1. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3R 2. หน่วยงานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีรายได้จากการคัดแยกขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรณี สุวรรณสิทธิ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ระบบการจัดการขยะของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 3R
มากกว่าเท่ากับ   70   เปอร์เซ็นของหน่วยงาน
100
ผลผลิต 2.รายได้จากการคัดแยกขยะในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่าย
หน่วยงานในโรงพยาบาลชุมพรฯ และเครือขา่ยมีรายได้จากการคัดแยกขยะ
มากกว่าเท่ากับ   70   เปอร์เซ็นของหน่วยงาน
100
ผลลัพธ์ 1. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3R
ปริมาญขยะทั่วไปที่นำไปกำจัดลดลง
มากกว่าเท่ากับ   70   เปอร์เซ็นของหน่วยงาน
70
ผลลัพธ์ 2.หน่วยงานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ายมีรายได้จากการคัดแยกขยะ
มีเงินกองทุนในการพัฒนาหน่วยงานในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่ย
มากกว่าเท่ากับ   70   เปอร์เซ็นของหน่วยงาน
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลและเครือข่ายฯ ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 มีการจัดการขยะและมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ทำให้ปริมาณขยะทั่วไปที่นำไปกำจัดลดลงและมีเงินกองทุนในการพัฒนาหน่วยงานเพิ่มขึ้น และมีการประกวดนวตกรรมด้านการจัดการขยะในหน่วยงานจำนวน 15 นวตกรรม และมีการต่อยอดไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆด้วย
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
4,800 5,250 5,250 0 0 0 0 0 13,000 5,000 0 2,700
รวมทั้งสิ้น 36,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
4,800 3,000 3,000 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 23,800