รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/275-1
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานโดยการใช้พลังงานทดแทน
งบจัดสรร : จำนวน : 20000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านพลังงานโดยใช้พลังงานทดแทนของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : 1. ประชุม/พัฒนาความรู้ด้านประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทน 2. แนวทางการประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทน
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีแนวทงการประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทน 2. เวทีนำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานของบุคลากรโรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรณี สุวรรณสิทธิ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ประชุม/พัฒนาความรู้ด้านประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทน
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาล เข้าร่วมการประชุมพัฒนาความรู้ด้วยประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทน
เท่ากับ   70   คน
70
ผลผลิต 2. เวทีนำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานของบุคลากรโรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่งผลงานเข้าประกวด
เท่ากับ   10   เรือ่ง
10
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
2,400 3,500 1,750 0 0 0 0 10,000 0 1,000 0 1,350
รวมทั้งสิ้น 20,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0