รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/274
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เรื่องยาโรคเรื้อรังสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ 2561
งบจัดสรร : จำนวน : 4000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ส.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด 2. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาจากการให้บริการจัด-จ่ายยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน
ผลผลิต : 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่ เบาหวาน โรคหืด โรคไต จิตเวช ได้รับยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความปลอดภัยในการใช้ยา 2. ป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางชนิกา ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินความรู้หลังเข้ารบการอบรม
มากกว่า   80   เปอร์เซ็น
ผลลัพธ์ 1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่ เบาหวาน โรคหืด โรคไต จิตเวช ได้รับยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความปลอดภัยในการใช้ยา
อัตรา Predispensing error
น้อยกว่า   50   ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา
ผลลัพธ์ 2. ป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยา
อัตรา Predispensing error
น้อยกว่า   50   ครั้ง ต่อ 1000 ใบสั่งยา
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
อภิปรายผล : หลังจากเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและส่วนอื่นๆได้ผ่านการอบรม ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจภาวะโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้ในโรคมะเร็ง โรคในระบบทางเดินอาหาร สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ยาดังกล่าว รวมถึงสามารถอธิบายอาการข้างเคียงจากการใช้ยาได้ในเบื้องต้น รวมถึงสามารถแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคง่ายๆได้ เช่น ท้องเสียสามารถใช้ยาเหลืองปิดสมุทร เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 3,000 750 0 0 0 0 0 250 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 4,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0