รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/273-2
ชื่อโครงการ : โครงการเด็กประถมฟันดีไม่มีผุ
งบจัดสรร : จำนวน : 93146   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อรักษาโรคฟันผุในเด็กอายุ 0-12ปี
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 48 แห่ง
ผลผลิต : ่ร้อยละเด็กอายุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 45
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต ร้อยละเด็กอายุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละเด็กอายุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
76.05
ผลลัพธ์ ร้อยละเด็กอายุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละเด็กอายุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
เท่ากับ   54   เปอร์เซ็น
76.05
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : เด็กอายุ6-12ปีมีอัตราฟันดีไม่มีผุของอำเภอเมืองชุมพรมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วและมากกว่าร้อยละ54
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,146 0 0
รวมทั้งสิ้น 93,146  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 1,650 1,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,805