รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/273-1
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก ศพด. และอนุบาล
งบจัดสรร : จำนวน : 24501   บาท
หน่วยงาน : งานทันตกรรม
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์ 3. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทางทันตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก 3-5 ปร
ผลผลิต : 1. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์ 3. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทางทันตกรรม
ผลลัพธ์ : ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแก้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์ 3. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทางทันตกรรม
ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น
47.57
1. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์ 3. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทางทันตกรรม
ร้อยละของอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น
47.57
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : เด็ก3-5ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์วานิชและได้รับบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 60.01
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,501 0 0
รวมทั้งสิ้น 24,501  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0