รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/272
ชื่อโครงการ : โครงการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
งบจัดสรร : จำนวน : 10500   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาหรือการดูแลตนเองเบื้องต้นที่ถูกต้องเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 2. เพื่อลดระดับความเจ็บปวยของข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุุและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม จำนวน 30 คน 2. คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรม จำนวน 4 คน
ผลผลิต : 1. จัดอบรมโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 1 โครงการ 2. ผู้สูงอายุที่วินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมได้รับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวด ประคบสมุนไพร การพอกยา แนะนำท่ากายบริหาร
ผลลัพธ์ : 1. ผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเรื่องการดูแลข้อเข่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง 2. ระดับความเจ็บปวดข้อเข่าลดลง 3. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณา เมฆอำพล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. จัดอบรมโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 1 โครงการ
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมในโครงการ
เท่ากับ   30   ราย
33
ผลผลิต 2. ผู้สูงอายุที่วินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมได้รับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวด ประคบสมุนไพร การพอกยา แนะนำท่ากายบริหาร
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นข้อเข่าเสื่อมที่เข้ารับการรักษา
เท่ากับ   30   ราย
24
ผลลัพธ์ 1. ผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเรื่องการดูแลข้อเข่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง
ผู้สูงอายุที่ี่ปวดข้อเข่าผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัติในการอบรม
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
80
ผลลัพธ์ 2.ระดับความเจ็บปวดข้อเข่าลดลง
ระดับคะแนนความเจ็บปวด Pain Scroe ลดลง
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น
80
ผลลัพธ์ 3. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ระดับความสามารถในการใช้งานของข้อ
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น
80
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
5
3
2
อภิปรายผล : จากการดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในกิจกรรมที่ ๒ ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวด ประคบสมุนไพร การพอกยา และการบริหารร่างกาย ติดต่อกัน ๕ ครั้ง และประเมินผลหลังการรักษา พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ ๘๐ มีระดับความเจ็บปวดของข้อเข่าลดลง และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประเมินได้จากแบบประเมินอาการของผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม (Westerm Ontatio and MacMaster University,WOMAC) ฉบับภาษไทย แบบประเมินราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพ ทำสวนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นข้าราชการ และมีอาการปวดเข่า ๒ ข้าง เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาปวด ๑ ข้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
600 2,640 1,650 0 0 0 0 0 0 13,110 0 0
รวมทั้งสิ้น 18,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 2,640 1,650 0 0 0 0 0 1,150 11,950 0 0
รวมทั้งสิ้น 17,390