รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโคร
ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
90
ผลลัพธ์ 1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ
ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลในการจัดโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
96
ผลลัพธ์ 2. ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในด้านวิชาการ
ร้อยละของความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลด้านวิชาการ
เท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
92.5
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,600 6,400 4,000 0 0 3,500 0 0 10,000 0 2,500 0
รวมทั้งสิ้น 30,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา