รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/270
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางการพยาบาล
งบจัดสรร : จำนวน : 29800   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ การนิเทศทางการพยาบาล 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการนิเทศทางการพยาบาล 3. เพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 60 คน
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการนิเทศ 2. มีรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรรถนะทางด้านการนิเทศทางการพยาบาลอยู่ในระดับที่ต้องการ
ผลลัพธ์ : 1. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 2. ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศทางการพยาบาล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกุลธิดา พรมตุ่น
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการนิเทศ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่า   20   เปอร์เซ็น
85
ผลผลิต 2. มีรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
มีรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่พึงประสงค์
เท่ากับ   1   1 = มี , 0 = ไม่มี
1
ผลผลิต 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรรถนะทางด้านการนิเทศทางการพยาบาลอยู่ในระดับที่ต้องการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะทางด้านการนิเทศทางการพยาบาลอยู่ในระดับที่ต้องการ
มากกว่า   90   เปอร์เซ็น
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
2
1
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 13,600 10,200 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 29,800  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 2,400 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,900