รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.มีแผนการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร สารกำจัดแมลงศัตรูพืช และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสุก ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
จำนวนครั้งของตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
เท่ากับ   1   ครั้ง/เดือน
24
ผลผลิต 2.มีแผนการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร สารกำจัดแมลงศัตรูพืช และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสุก ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
จำนวนครั้งของการเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
เท่ากับ   2   ครั้ง/ปี
12
ผลลัพธ์ 1.มีการสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น ทุก 1 เดือน
ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ี่ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผ่านเกณฑ์
มากกว่าเท่ากับ   90   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 2. มีการเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสุก ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีวิทยาของอาหารปรุงสุก 2 ครั้ง/ปี
ร้อยละของตัวอย่างอาหารปรุงสุกอาหารทางสายให้อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารผ่านเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยา
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
4
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,800 9,600 0
รวมทั้งสิ้น 29,400  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา