รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/238
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวิชาการเชิงปฏิบัติการนวดแม่ก่อนและหลังคลอดในบุคลากรแพทย์แผนไทยและเครือข่ายรพ.ชุมพรฯ
งบจัดสรร : จำนวน : 10000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561    ถึง     31 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. พัฒนาด้านวิชาการให้บุคลากรแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในเครือข่ายมีความรู้ด้านการนวดประคบแม่ก่อนและหลังคลอด 2. บุคลากรแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนำความรู้ไปดำเนินงานตามแบบแผนการแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย : 1. แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเครือข่าย จำนวน 7 คน 2. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทในรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และรพ.สต.เครือข่าย จำนวน 13 คน 3. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ดูแลนมแม่ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 คน 4. วิทยากร 2 คน
ผลผลิต : 1. จำนวนหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยและเข้าร่วมอบรม
ผลลัพธ์ : 1. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้รับบริการตามแบบแผนการแพทย์แผนไทย 2. เพิ่มประเภทบริการให้กับผู้รับบริการที่เป็นแม่ก่อนและหลังคลอดแบบแผนการแพทย์แผนไทยอย่างน้อย 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณา เมฆอำพล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
      
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล : โครงการพัฒนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการนวดแม่ก่อนและหลังคลอดในบุคลากรแพทย์แผนไทยและเครือข่ายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม23คน และมีหน่วยบริการเข้าร่วม6หน่วย ผู้เข้าประชุมอบรม ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์เพื่อการนำไปใช้ที่ถูกต้องกับแม่ก่อนและหลังคลอดต่อไป ผู้เข้าอบรมพึงพอใจ มีผลการประเมินดังนี้ 1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มากที่สุด11 มาก6 ปานกลาง3 น้อย 0 น้อยที่สุด 0 2.มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม มากที่สุด8 มาก9 ปานกลาง3 น้อย 0 น้อยที่สุด 0 3.สถานที่เหมาะสม มากที่สุด9 มาก5 ปานกลาง6 น้อย 0 น้อยที่สุด 0 4ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม มากที่สุด8 มาก6 ปานกลาง5 น้อย 0 น้อยที่สุด 0 5.สามารถนำความรู้ไปใช้ มากที่สุด12 มาก5 ปานกลาง3 น้อย 0 น้อยที่สุด 0 มีข้อเสนอแนะ อยากให้มีการจัดอบรมปีละ1-2 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
6,000 1,840 1,150 0 0 0 0 0 690 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 9,680  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
6,000 1,840 1,150 0 0 0 0 0 690 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 9,680