รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/226
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมโชว์พลังสุขภาพผู้สูงวัย ชีวิตชีวาสดใจ ด้วยการออกกำลัยกาย
งบจัดสรร : จำนวน : 33000   บาท
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
Excellence : Promotion&Prevention Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมแสดงกิจกรรมการออกกำลังกาย
กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมผู้สูงอายุในหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 10 ชมรม / ผู้สูงอายุจำนวน 100 คน
ผลผลิต : เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมแสดงกิจกรรมการออกกำลังกาย
ผลลัพธ์ : เป็นวัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัตติยา เพชรอุแท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : ชมรมผู้สูงอายุจากเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงโชว์พลังสุขภาพผู้สูงวัยด้วยการออกกำลังกายจำนวน 7 ชมรม ผู้สูงอายุรู้สึกประทับใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการแสดงโชว์บนเวทีสาธารณะ เช่น ลานคนเดินเทศบาลเมืองชุมพร เป็นต้น ต้องการให้มีผู้ร่วมกิจกรรมที่ความหลากหลายมากขึ้น และควรจัดกิจกรรมการแสดงโชว์พลังสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทุกปี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 6,000 15,000 0
รวมทั้งสิ้น 31,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 5,000 5,000 0 0 0 0 10,500 0 6,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 26,500