รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/224
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired เครือข่ายจังหวัดชุมพร
งบจัดสรร : จำนวน : 90000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดได้ัรบการดูแลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและทันเวลาและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลวิชาชีพเครือข่ายจังหวัดชุมพร
ผลผลิต : 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทุกโรงพยาบาลในเครือข่าย 2. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องของทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 2. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ลดลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนฤมล ชังอินทร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.บุคลากรมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้่อในกระแสเลือด
บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
เท่ากับ   100   คน
130
ผลผลิต 2. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
น้อยกว่า   30   เปอร์เซ็น
35.24
ผลลัพธ์ 1.บุคลากรมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้่อในกระแสเลือด
บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
เท่ากับ   100   คน
130
ผลลัพธ์ 2. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
น้อยกว่า   30   เปอร์เซ็น
35.24
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
2
2
อภิปรายผล :
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
3,600 7,000 8,600 0 0 2,000 0 0 5,000 0 4,000 0
รวมทั้งสิ้น 30,200  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 9,600 9,600 0 0 0 2,000 0 0 500 0 0
รวมทั้งสิ้น 21,700