รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/223-2
ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่
งบจัดสรร : จำนวน : 70000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการพยาบาลสำเร็จใหม่ มีความเข้าใจเป้าหมาย นโยบายของโรงพยาบาลและกลุ่มการพยาบาล 2. เพื่อช่วยให้บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่รู้จักปรับตัวสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ และพยาบาลวิชาชีพย้ายเข้าทำงานใหม่ จำนวน 20 คน ผู้บริหารทางการพยาบาล จำนวน 40 คน
ผลผลิต : การปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามนโยบายของกลุ่มการพยาบาล 2. บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศเข้าใจ เป้าหมายนโยบายของกลุ่มการพยาบาล 3. บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่มีความพึงพอใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐา หลักปัญญา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.การปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่
จำนวนพยาบาลสำเร็จใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามนโยบาย
เท่ากับ   20   คน
31
ผลผลิต 2.ความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
ความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
0
ผลลัพธ์ 1. บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามนโยบายของกลุ่มการพยาบาล
ร้อยละของบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามนโยบายของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 2. บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศเข้าใจ เป้าหมายนโยบายของกลุ่มการพยาบาล
ร้อยละของบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศเข้าใจ เป้าหมายนโยบายของกลุ่มการพยาบาล
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 3. บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่มีความพึงพอใจ
อัตราความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่
มากกว่าเท่ากับ   90   เปอร์เซ็น
0
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
5
3
2
อภิปรายผล : บุคลากรพยาบาลสำเร็จใหม่ ประจำปี 2561 จบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุราษฎร์ จำนวน 20 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 9 คน และ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นทุนมูลนิธิ 2 คน รวม31 คน เนื่องจากจบไม่พร้อมกัน ได้ปฐมนิเทศ เป็น2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง 5 เมษายน 2561 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 มิถุนายน และให้มีการปฏิบัติหมุนเวียนหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ปรับตัวสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 29,400 25,200 900 10,500 0 3,500 0 500 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 70,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 49,990 16,000 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 69,990