รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/223
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น
งบจัดสรร : จำนวน : 10000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561    ถึง     30 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลใหม่ในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น 2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าหอผู้ป่วยใหม่ รองหัวหน้าหอผู้ป่วย
ผลผลิต : มีการจัดประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐา หลักปัญญา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.มีการจัดประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น
จำนวนบุคลากรพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1. กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
จำนวนบุคลากรที่มีสมรรถนะการบริหาร(Managerial Competency) ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
มากกว่าเท่ากับ   60   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 59 คน ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยและรองหัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมเสวนา คุณภาพงานที่เพิ่มคุณค่าให้องค์กร ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการเข้าอบรมในระดับสูง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 4,550 4,900 0 0 0 0 0 550 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 10,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 4,450 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 9,450