รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1 จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมพร
ร้อยละ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1.ผู้ป่วยจิตเวชเรื้่อรัง ได้รับการบริการต่อเนื่องในชุมชน ไม่มีอาการกำเริบหรือการกลับเป็นซ้ำ
ร้อยละ
มากกว่า   85   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 400 คน อบรมแนวทางการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนให้ได้รับการบริการต่อเนื่องในชุมชน ไม่มีอาการกำเริบหรือการกลับเป็นซ้ำ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 80,000 20,000 0 0 0 0 0 76,000 1,000 0 0
รวมทั้งสิ้น 177,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา