รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/216
ชื่อโครงการ : Alarm Alert Awreness in Chumphon Stroke network
งบจัดสรร : จำนวน : 50000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Excellence : Service Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561    ถึง     31 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มพิธีกร อสม.ในโรงพยาบาลเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สปสช./สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร/เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดชุมพร
ผลผลิต : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ : 1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ 2. ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในด้านวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอุมาพร แซ่กอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของพิธีกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
90
ผลลัพธ์ 1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ
ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรในการจัดโครงการ
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
98
ผลลัพธ์ 2. ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในด้านวิชาการ
ร้อยละของความรู้ของพิธีกรเครือข่าย
มากกว่าเท่ากับ   80   เปอร์เซ็น
96
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
3
3
อภิปรายผล : เนื่องจากในรพช.เป้าหมายได้มีการพูดคุยเบื้องต้นในการจัดกิจกรรม Alarm Alert Awreness in Chumphon Stroke network ในแต่ละพื้นที่ขอจัดกิจกรรมด้วยตัวเอง และในเขตเมืองได้มีการจัดสัญจรคอนเสริต ได้มีการส่งเสริมเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในเวที ดังกล่าว จึงเป็นกิจกรรม Alarm Alert Awareness ในเบื้องต้น จึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อลดความซ้ำซ้อนดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
9,600 8,000 5,000 3,000 0 0 0 0 24,400 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 50,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0