รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/215-2
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้ New Drug
งบจัดสรร : จำนวน : 2000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาใหม่ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่และเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 40 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : การประชุมอบมให้ความรู้เรื่องรายการยา New Drug
ผลลัพธ์ : บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้เข้าร่วมอบรมรับความรู้ ความเข้าใจในรายการยาใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภญ.กรวรรณ นาวานุกูล
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.การประชุมอบมให้ความรู้เรื่องรายการยา New Drug
ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมที่มารับการอบรม
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
ผลลัพธ์ 1.บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้เข้าร่วมอบรมรับความรู้ ความเข้าใจในรายการยาใหม่
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมผ่านแบบทดสอบความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับข้อมูลยา New Drug
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
อภิปรายผล : โครงการอบรมความรู้ New Drug มีเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย โดยเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่และเภสัชกร โดยมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง New drug ผ่านแบบทดสอบร้อยละ 100 โดยพบว่าควรมีการทบทวนเรื่องยาใหม่ของ โรงพยาบาลทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,400 0 0 0 0 0 600 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,400