รายละเอียดโครงการที่สรุปแล้ว

เลขที่ : ชพ0032.202/215-1
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
งบจัดสรร : จำนวน : 2000   บาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม
Excellence : People Excellence
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560    ถึง     31 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจแนวทางการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่และเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 40 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลผลิต : การประชุมอบรมเพื่อให้บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้รับความเข้าใจในการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
ผลลัพธ์ : จำนวนบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภญ.สวนีย์ มานะวัฒนากิจ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพท์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ทำได้
ผลผลิต 1.การประชุมอบรมเพื่อให้บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้รับความเข้าใจในการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมที่มารับการอบรม
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
87.5
ผลลัพธ์ 1.จำนวนบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมผ่านแบบทดสอบความรู้ของบุคลากรเกี่ยวข้องกับการโปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
เท่ากับ   100   เปอร์เซ็น
100
สรุปผล
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
1
1
อภิปรายผล : โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดยาด้วยเครื่องจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มึความเข้าใจแนวทางการใช้โปรแกรมจัดยาดวยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ และปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (ตามแผน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,400 0 0 0 0 0 600 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,000  

ค่าใช้จ่ายในโครงการ (สรุปจากการเงิน)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าอื่นๆ
จ้างเหมา
วิทยากร
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
พาหนะ
ที่พัก
จัดประชุม
สถานที่
เงินรางวัล
เอกสาร
วัสดุอื่น
อื่นๆ
จ้างเหมา
0 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,400